محمد خاندردی

دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست/سعدی

اطلاعات مکفی در خصوص من در وبسایت http://www.khandordi.com درج شده است.

(وبسایت مذکور فعلا از دسترس خارج است)

 

آدرس های وب من بشرح زیر است :

 

لینکدین    : http://ir.linkedin.com/pub/mohammad-khandordi/4a/536/31a

اینستاگرام : khandordi@